Snoeperke

Vriend van Nikita S.

Snoeperke, Je was mijn beste vriend en plots werd je ziek, maar ik vergeet je niet, gene dag gaat voorbij zonder ik aan je denk, want ik hou van je VOOR ALTIJD. Dikke kussen'

Reacties

  • Erika
    2015-10-14 14:25:42
    •? apr 5, 2012 @16:572014 2015 de gruwel der veetroswing?????das echt nog veelste vroeg, ergens tussen 2020 2025 is veel geloofwaardigerDat zie je goed Nico!Echt ve9e9l te vroeg om de gruwel der veetroswing in 2015 te verwachten.We moeten niet rekenen.En daarmee bedoel ik dan dat gegoochel a la Harold Camping en meer van die fantasten.Maar waar we wel oog voor moeten hebben is voor het profetisch Woord en voor de symbolische perfectie en bijzondere wetmatigheden die in Gods handelen ontdekt kunnen worden wanneer we Gods Woord grondig (dus middels de grondtekst) bestuderen.Ik vind het van een verkeerde vroomheid getuigen wanneer mensen verder gaan dan hetgeen de Here Jezus zelf zei over het gegeven dat we de dag en de ure van zijn komst niet kunnen weten.Let wel! De Here Jezus zegt dit aangaande Zijn wederkomst! Dus niet zijn komst op de wolken voor de gemeente.En die wederkomst waarvan we de dag en de ure niet zullen weten vindt plaats aan het einde van de laatste jaarweek.Me dunkt dat het niet zo moeilijk is voor een bijbelgetrouwe gelovige om wanneer de jaarweek eenmaal aangevangen is, te bepalen wanneer ongeveer de Messias wederkomt.Daarom moeten we gewoon lezen en geloven wat er staat.In Mattheus 25 vers 13 waar de Here Jezus deze uitspraak doet, zegt Hij dit vlak nadat Hij de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden heeft verteld.En die gelijkenis heeft niets, maar dan ook niets met de gemeente van doen.Maar wel alles met het Joodse volk.De gemeente bestond toen nog niet eens!En zo husselen we Gods handelen met het Joodse volk en Gods handelen met de gemeente heel vaak door elkaar zodat een hoop waardevolle inzichten voor ons verborgen blijven.Een ander ding is dat we nog steeds, zonder er bij na te denken, bijbeluitleggers van vroeger napraten die leerden dat de grote verdrukking de gehele jaarweek betreft. Een periode van 7 jaren dus. En dat de gemeente dus voor de laatste jaarweek opgenomen wordt.Waren dat dan geen goede bijbeluitleggers? Zeker wel !!! Ik heb van deze mensen heel erg veel geleerd.Alleen merk je nu in de tijd waarin wij leven dat het profetisch Woord onder onze ogen steeds completer tot vervulling komt en God ons meer inzicht geeft in Zijn plan.Er zijn Bijbelgedeelten waarin we nu tot bijzondere ontdekkingen komen terwijl we die Bijbelgedeelten in de loop der jaren talloze malen lazen zonder iets daarin op te merken.Neem nu Hosea 6 waaruit we nu begrijpen dat er 2000 jaren zullen verlopen tot op de komst van de Messias.2000 jaren van uitstel tussen een gebeurtenis in het verleden en een andere gebeurtenis in de toekomst.Steevast ging men vanaf de geboorte van Christus 2000 jaren tellen.En toen in het najaar van 1997 de 2000 jaren afliepen heette het dat we ons vanaf dat moment in reservetijd zouden bevinden.Maar laten we nu eens logisch nadenken.Je spreekt van uitstel wanneer een gebeurtenis eerst niet plaatsheeft en na een periode van uitstel wel plaatsheeft.Er moet een duidelijke overeenkomst zijn tussen het uitgestelde en hetgeen dat in de toekomst in vervulling zal gaan.We kijken daarom eerst naar wat nu nog in de toekomst ligt: de wederkomst van de Messias op de olijfberg waarbij Hij Zich voor de 2e maal (!) aan Gods volk zal openbaren en het Joodse volk Hem zal aanvaarden als de Messias.Dan is het toch niet zo moeilijk om te ontdekken dat dit een uitgesteld heilsfeit betreft van hetgeen eerder plaatsvond tijdens Jezus' doop in de Jordaan?Wel, wanneer werd Jezus door Johannes gedoopt? Antw: in het najaar van ons kalenderjaar 27.Wanneer kunnen we dus de wederkomst van de Messias verwachten? Goed zo, in het najaar van 2027.Wanneer vangt dan de laatste jaarweek aan? Nogal makkelijk: najaar 2020.Tsja, en dan nu de opname.Wanneer openbaart' de antichrist zich? Antw: voor de grote verdrukking, precies op de helft van de jaarweek.En waarom kan de AC zich dan openbaren'? Antw: Omdat zojuist de wederhouder weggenomen is. Of te wel omdat de gemeente weggenomen is.Of denken we dat de wederhouder aan het begin van de jaarweek reeds weggenomen is en dat de AC eerst maar es 3,5 jaar er zijn gemak van neemt?De eerste 3,5 jaar woont Israebl immers in gerustheid zonder poort of grendel !!En de AC gaat dan een beetje zitten niksen? Geloof je dat? Tijdens die eerste 3,5 jaar is er geen AC. Wel een invloedrijk leidersfiguur. Maar die is nog niet satanisch bezeten.De AC heeft weinig tijd !!! En gaat direkt nadat satan bezit van hem heeft mogen (!) nemen als een bezetene tekeer !! Dat zien we op de helft van de jaarweek gebeuren.Bovendien staat er duidelijk in Gods Woord dat de wederhouder uit het midden (!!!) zal worden weggedaan.Dat woord midden', in het Grieks: mesos', hetgeen betekent: het midden van tijd of plaats, is in de nieuwere vertalingen weg-vertaald net als zoveel andere begrippen waar men geen raad mee weet.Juist nu dat woord midden' (Grieks: mesos) voor ons betekenis kan krijgen is het uit de Bijbel weg-vertaald.Dus de verwachting: 2015 gruwel der veetroswing en zo meer, leidt enkel maar tot onnodige commotie. Net zoals al die wilde voorspellingen op diverse schreeuwerige eindtijd-sites.Eerst verwachten we de oorlog zoals beschreven in Psalm 83.Daarna, als een gevolg van die oorlog een (vredes)verbond met Israebl.Vervolgens raakt naar mijn idee driekwart van de christenheid in paniek omdat ze er nog zijn'.Maar juist dan worden de waarschuwende woorden van Paulus uit de thessalonicenzen-briefweer actueel.En dan hoop ik dat daardoor de gemeente van Christus, met uitzicht op de opname, echt haast gaat maken om het reddend evangelie met kracht te gaan verkondigen.Naar mijn idee zullen er bij een pre-trib opname, en sommigen hebben het zelfs over een pre-pre-trib opname, veel minder mensen gered worden door het evangelie dan bij een opname die min of meer qua tijdstip geduid kan worden.En dat is dan ook veel meer in lijn met Gods verlangen.met een hartelijk shalom!Cees.?